Perasmian Minggu Koakademik telah dilaksanakan pada 1 April 2019. Bermatlamat murid-murid daapt mengaplikasi apa yang mereka pelajari di dalam bilik kelas dan dapat mengisi masa secara teratur dan sistematik seiring dengan pengembangan intelek, emosi, jasmani dan rohani yang berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara.

Ia juga bertujuan melahirkan murid yang berdaya tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja berpauskan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermatlamat, prihatin dan patriotikselaras dengan profil murid yang diinginkan dalam PPPM.

%d bloggers like this: